Apurahat – Stipendier – Стипендии

Tietoa apurahoista suomeksi

Suomalaisen arkkitehdin I. N. Kudrjavzewin nimeä kantavasta rahastosta voidaan myöntää apurahoja opiskeluun ja tutkimukseen henkilöille, jotka opiskelevat venäjän kieltä, venäläistä kulttuuria ja/tai ortodoksisuutta Suomen korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Apurahoja voidaan myöntää myös yhteisöille. Apurahojen hakuaika on vuosittain elo-syyskuussa, ja päätökset apurahoista tehdään saman vuoden lokakuun aikana. Lisätietoa aikatauluista julkaistaan elokuun alussa.

Rahasto on täysin epäpoliittinen.

Apurahan saamisen edellytyksenä on henkilön tai yhteisön veronalaisuus Suomessa.

Apurahoja on kolmentyyppisiä :

  1. Opinnäyteapurahat on tarkoitettu tutkinnon suorittamisen tukemiseen (kerta-apuraha)
  2. Projektiapurahat – projektista aiheutuvien kustannusten kattamiseen
  3. Toiminta-apuraha – esim. koulujen ja kerhojen vapaaehtoisen harrastustoiminnan kannustamiseen ja tukemiseen

Vuoden 2023 apurahojen jako

Vuoden 2023 apurahat on jaettu, ja kaikki avustuksen saajat tavoitettu. Kiitämme lämpimästi mielenkiinnosta ja erittäin hyvistä hakemuksista.

Vuoden 2023 avustukset jaettiin varsin erilaisille hankkeille. Määräajan sisällä yhdistykselle saapui yhteensä 26 anomusta, joista 4 kandidaatin, 7 maisterin ja 6 tohtorin tutkintoa varten. Lisäksi avustusta anoi myös 2 koulua, sekä 7 yhteisöä. Anottu kokonaissumma vuonna 2023 oli 70.673 euroa. Apurahoja myönnettiin kahdelletoista (12) hakijalle ja myönnetyn apurahan yhteissumma vuonna 2023 on 19 968 euroa.

Lisätietoja: apuraha@vhys.fi.

Information om understöden på svenska

Ur Kudrjavzews stiftelse kan understöd beviljas till personer som studerar ryska språket, rysk kultur och/eller ortodox kristendom vid högskolor och andra lärosäten i Finland. Stiftelsen är uppkallad efter den finländska arkitekten I. N. Kudrjavzew. Understöd kan också beviljas till organisationer.

Fonden är helt opolitisk.

För att kunna erhålla understöd måste personen eller organisationen vara skattepliktig i Finland.

Det finns tre typer av understöd :

  1. Examensunderstöd för att stödja examensavläggande (engångsstipendium)
  2. Projektunderstöd för att täcka kostnaderna för ett projekt
  3. Verksamhetsunderstöd för att främja och stödja frivillig fritidsverksamhet i skolor och klubbar

Fördelning av stipendier år 2023

Stipendierna för år 2023 har delats ut, och alla mottagare har blivit kontaktade. Vi tackar varmt för intresset och mycket välformulerade ansökningar.

Stipendierna för år 2023 tilldelades en stor variation av projekt. Inom ansökningstiden erhöll föreningen totalt 26 ansökningar, varav 4 för kandidatexamen, 7 för magisterexamen och 6 för doktorsexamen. Dessutom sökte även 2 skolor och 7 organisationer/gemenskaper bidrag. Det totala beloppet för ansökningarna år 2023 uppgick till 70.673 euro. Understöd beviljades till tolv (12) sökande och den totala summan av beviljade stipendier år 2023 är 19.968 euro.

Ytterligare information: apuraha@vhys.fi.